Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Guangzhou Pengman Apartment Zhengjia Huanshi Branch

Addr: Reception:Room 2120, Floor 21 Zheng Jia Huan Shi Centre Building, No.372 Huanshi East Road, Yue Xiu
Tel: +86-20-83513166  Fax: +86-20-83513132
click and print it with you