Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Guangzhou Pengman Apartment Zhengjia Huanshi Branch

Addr: Room 2120, zhengjiahuan city center, 372 Huanshi East Road, near Guangzhou World Trade Center building
Tel: +86-20-83513166  Fax: +86-20-83513132
click and print it with you